Topp

Årsmöte 2020

Publicerad 2020-02-04 10:44
Hej alla medlemmar! Färjestadens GoIF bjuder in till årsmöte onsdag 5 februari. Plats: Tallhöjden. Kl: 19:00

Hej alla medlemmar!

Färjestadens GoIF bjuder in till årsmöte onsdag 5 februari.

Plats: Tallhöjden. Kl: 19:00

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängden

3 Fråga om mötets behöriga utlysande

4 Fastställande av dagordning

5 Val av ordförande för mötet

6 Val av sekreterare för mötet

7 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

8 Styrelsens och herr- dam och ungdomssektionens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

9 Revisorernas berättelse

10 Besluta om ansvarsfrihet

11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a: Säker o Trygg förening
b: Antal styrelseledamöter 2020

12 Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år

13 Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år

14 Val av två revisorer för en tid av ett år

15 Val av valberedningen för en tid av ett år

16 Övriga frågor

17 Avslutning

Varmt välkomna!
Styrelsen

Styrelsen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub